ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

                                                    

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοτόπου

Η εταιρεία με την επωνυμία: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΕΣΕΔ») είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία κατά την πλοήγησή σας στον δικτυακό ιστότοπό του (https://www.esed.gr/) και παραμένει στη διάθεση σας για όποια διευκρίνηση. Η διεύθυνσή μας είναι Λεωφόρος Αθηνών 110, Αθήνα, TK 10442, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): info@esed.org.gr. Παρακαλούμε να διαβάσετε τους όρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που αφορά στον ιστότοπο https://www.esed.gr.

1. Ο ιστότοπός μας

Ο ιστότοπος https://www.esed.gr/ αποτελεί τον δικτυακό τόπο του ΕΣΕΔ μέσω του οποίου μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες του ΕΣΕΔ, να δηλώσετε συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια καθώς και να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, εφόσον το επιθυμείτε.   

2. Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε

Κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας, επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά δεδομένα τα οποία οι ίδιοι μας παραχωρείτε κατά την συμπλήρωση της φόρμας αίτησης συμμετοχής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνει το ΕΣΕΔ. Παράλληλα, το ΕΣΕΔ επεξεργάζεται δεδομένα σας μέσω των cookies που είναι εγκατεστημένα στον ιστότοπό μας και για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ

Στο πλαίσιο λειτουργίας του ιστοτόπου μας δεν συλλέγουμε δεδομένα ειδικών κατηγοριών. Σας προτρέπουμε να μην αποστέλλετε δεδομένα αυτής της κατηγορίας κατά την επικοινωνία σας με το ΕΣΕΔ και σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση αποστολής τους το ΕΣΕΔ θα προχωρά άμεσα στη διαγραφή τους.

3.  Σκοπός Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το ΕΣΕΔ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για τους κάτωθι σκοπούς:

α. για την διαχείριση της αίτησης συμμετοχής σας σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνει το ΕΣΕΔ ή

β. για  τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου του ΕΣΕΔ χρησιμοποιώντας cookies. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Πολιτική cookies του ιστοτόπου μας  εδώ.

Τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά για τους παραπάνω σκοπούς ή κατά περίπτωση για σκοπούς νομοθετικής/ρυθμιστικής συμμόρφωσης του ΕΣΕΔ ή υποστήριξης των νομικών μας αξιώσεων.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται με σεβασμό προς τις βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις οποίες επιβάλλει ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων, ήτοι τη νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια, τον περιορισμό του σκοπού της επεξεργασίας, την ελαχιστοποίηση των δεδομένων, την ακρίβεια αυτών, τον  περιορισμό της περιόδου αποθήκευσης, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα και, τέλος, τη λογοδοσία.

4. Νομική βάση επεξεργασίας

Ως προς τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε κατόπιν συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών, νομική βάση για την επεξεργασία είναι πως αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να ληφθούν μέτρα κατ' αίτησή σας, πριν από τη σύναψη σύμβασης.

Ως προς τα Προσωπικά Δεδομένα που λαμβάνουμε από τα cookies που είναι εγκατεστημένα στον ιστότοπό μας, η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον του ΕΣΕΔ να παρέχει την υπηρεσία της λειτουργίας του ιστοτόπου του.

5. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει αποκλειστικά το απαραίτητο, σε κάθε περίπτωση, προσωπικό του ΕΣΕΔ και προσωπικό του Χρηματιστηρίου Αθηνών που υποστηρίζει τις δραστηριότητες του ΕΣΕΔ και οι οποίοι έχουν λάβει τη δέουσα ενημέρωση για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τρίτα μέρη που επίσης ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας είναι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς (π.χ. διωκτικές και εισαγγελικές αρχές, εποπτικές αρχές κλπ.), όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία, όταν η διαβίβαση κρίνεται απαραίτητη για σημαντικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, καθώς και για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

6.  Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΟΧ

Δεν πραγματοποιείται διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται στα πλαίσια αυτών των σκοπών, εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εάν απαιτηθεί μελλοντικά, να πραγματοποιηθεί διαβίβαση σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, αυτή θα διενεργηθεί υπό τις προϋποθέσεις νόμιμης και ασφαλούς διαβίβασης που προβλέπονται από τον Κανονισμό 679/2016 (κεφάλαιο V αυτού) και την εθνική νομοθεσία.

7. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δεν διενεργείται κατάρτιση προφίλ και δεν προβαίνουμε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας από τη χρήση του ιστοτόπου μας.

8. Η περίοδος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη φύση της επεξεργασίας των δεδομένων, την εκπλήρωση των εκ νόμου υποχρεώσεων μας για τήρηση των εν λόγω δεδομένων και την υποστήριξη τυχόν νόμιμων αξιώσεών μας.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία το ΕΣΕΔ επεξεργάζεται για την διαχείριση των αιτήσεων συμμετοχής σας σε εκπαιδευτικά σεμινάρια τηρούνται για χρονικό διάστημα 1 έτους από την ολοκλήρωση του σεμιναρίου.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τα cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies. Αναφορικά με την Πολιτική cookies του ιστοτόπου μας  μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ. 

9. Σύνδεση με δικτυακούς τόπους τρίτων

Η τυχόν διασύνδεση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου με άλλο διαδικτυακό τόπο τρίτων μερών μέσω ειδικών συνδέσμων, υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners κ.λπ.) δεν συνεπάγεται την εκ μέρους του ΕΣΕΔ ανάληψη οιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου αυτού, την ποιότητα και την πληρότητα των τυχόν προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν ή την πολιτική που ακολουθείται σε αυτόν σχετικά με την προστασία και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να φροντίζει το ίδιο να ενημερώνεται για την προστασία και την επεξεργασία των δεδομένων του από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους και να διαβάζει τις αντίστοιχες πολιτικές προσωπικών δεδομένων που υφίστανται σε αυτούς.

10. Η Ασφάλεια των δεδομένων σας

Δεσμευόμαστε ότι έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Να σημειωθεί ότι και το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, το οποίο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχει λάβει την κατάλληλη καθοδήγηση και ενημέρωση. Τα μέτρα, που λαμβάνουμε, επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

11. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων

Ως Υποκείμενο των Δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

1.  Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

2.  Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής τηλεφωνικού αριθμού).

3.  Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

4.  Δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

5.  Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

6.  Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν αυτή πραγματοποιείται στην νομική βάση του εννόμου συμφέροντός μας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας εκτός αν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

7.  Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης.

Μπορείτε να ανακαλέσετε, ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας, στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία διενεργείται επί της εν λόγω νομιμοποιητικής βάσης, συγκεκριμένα για την αποστολή του Newsletter του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

12. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

•  Εάν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ασκήσετε οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@esed.org.gr, κι εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

•  Η απάντησή μας στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του και δε συνεπάγεται κανένα κόστος για εσάς. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα δύο (2) επιπλέον μηνών λόγω της πολυπλοκότητας ή του αριθμού των αιτημάτων, περίπτωση κατά την οποία θα ενημερωθείτε για την παράταση το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο εντός μήνα από την παραλαβή του αιτήματος. Στην τελευταία περίπτωση θα σας ενημερώσουμε σχετικά με την καθυστέρηση και τους λόγους της.

•  Στις περιπτώσεις που το αίτημα θα κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό το ΕΣΕΔ δύναται, είτε να αρνηθεί την διεκπεραίωση του, είτε να ζητήσει την καταβολή εύλογου τέλους για τη διεκπεραίωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας.

•  Στην περίπτωση που: α. θεωρείτε πως δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νομίμως κάποιο αίτημά σας ή β. θεωρείτε πως το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων προσβάλλεται από κάποια επεξεργασία που πραγματοποιούμε,  έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail: contact@dpa.gr).

13. Αλλαγή της Πολιτικής μας

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας. Η τελευταία αναθεώρηση της παρούσας Πολιτικής ισοτόπου πραγματοποιήθηκε την…/…/2021.