Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τη Nestor Advisors διοργανώνουν το δεύτερο κύκλο σεμιναρίων με θέμα "Corporate Governance Series 2021: Compliance Requirements and Global Best Practices". Αποτελείται από 4 κύκλους σεμιναρίων και αφορούν θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Ο δεύτερος κύκλος σεμιναρίου θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 25 Ιουνίου 2021.

Οι δύο πρώτες ημέρες του κύκλου στοχεύουν στην επιμόρφωση του κοινού σχετικά με τα βασικά στοιχεία της εταιρικής διακυβέρνησης (basic course). Στις υπόλοιπες δύο ημέρες, στα advanced courses θα διερευνηθούν λεπτομερώς διάφορα σημαντικά θέματα και προοπτικές της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Οι επικείμενοι κύκλοι σεμιναρίων "Corporate Governance Series" σε συνεργασία με τη Nestor Advisors θα συνεχιστούν τον Σεπτέμβριο 2021 και τον Ιανουάριο 2022.
Corporate Governance Series 2021:
Compliance Requirements and Global Best Practices

Tuesday 22th June 2021

Comprehensive governance for board members and senior executives (basic course-part 1)

Stilpon Nestor & Chris Hodge

Wednesday 23th June 2021

Comprehensive governance for board members and senior executives (basic course-part 2)

Stilpon Nestor & Chris Hodge

Thursday 24st June 2021

Deep Dive 1: Changing investor expectations: What do markets expect from companies and how they go about getting it

Lela Cade & Peter Taylor

Friday 25nd June 2021

Deep Dive 2: The governance approach of corporate groups: Parent - subsidiary governance relationships

Stilpon Nestor & Catalina Fuentes Benitez 


Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image